نویسنده = ���������� �������� ����������
بررسی ویژگیهای بالینی واپیدمیولوژیکی بیماران فنیل کتونوری در استان خراسان

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 571-578

شاپور بدیعی اول؛ نگار مروت دار؛ سید محمد رضا حسینی یزدی؛ فرزانه نوروزی؛ طاهره مینا