نویسنده = خدیجه ابولمعالی الحسینی
تأثیر آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1356-1372

سهیلا خالقی تبار؛ لیلا کاشانی وحید؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ خدیجه ابولمعالی الحسینی


اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر وابستگی و صمیمیت زناشویی کارمندان متاهل

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 43-50

فرزاد شکوئی؛ خدیجه ابولمعالی الحسینی