اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر وابستگی و صمیمیت زناشویی کارمندان متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف  تعیین اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر وابستگی و صمیمیت زناشویی انجام شد.
روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. از جامعه کارمندان متاهل شرکت پارس­آرا، 30 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه­های پژوهش شامل وابستگی هرشفیلد و همکاران(1977) و صمیمیت زناشویی واکر و تامپسون(1983) بود.آموزش تحلیل رفتار متقابل به مدت 8 جلسه برای گروه آزمایش برگزار گردید ولی گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. بدین ترتیب داده­های پژوهش جمع­آوری و با استفاده از کواریانس تحلیل شد.
یافته­ها: نتایج آمار توصیفی نشان از کاهش وابستگی و افزایش صمیمت زناشویی گروه آزمایش داشت و تحلیل کواریانس نشان داد که اختلاف دو گروه آزمایش و کنترل در وابستگی و صمیمیت زناشویی معنی داری بود (p≤0/001).
نتیجه­گیری:  آموزش تحلیل رفتار متقابل منجر به کاهش وابستگی و افزایش صمیمیت زناشویی کارمندان متاهل موثر است، بنابراین می­توان جهت بهبود وابستگی و صمیمت زناشویی از روش تحلیل رفتار متقابل بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Interaction Analysis Training on Dependency and marital intimacy of married employees

نویسندگان [English]

  • Farzad shakouee 1
  • Kahdijeh abolmaali alhoseyni 2
1 Master of Clinical Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Iran
2 Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the effectiveness of interactive behavior analysis training on Dependency and marital intimacy.
Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. Of the married employees of Pars Ara Company, 30 individuals were selected randomly and were randomly divided into two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Research questionnaires included Hirschfield et al.'s (1977) dependency and Walker and Thompson's (1983) marital intimacy. Interaction analysis training was given to the experimental group for 8 sessions but the control group received no training. The research data were collected and analyzed using covariance.
Results: The results of descriptive statistics showed a decrease in dependence and increased marital intimacy in the experimental group and analysis of covariance showed that there was a significant difference between experimental and control groups in Dependency and marital intimacy (p≤0.001).
Conclusion: Interaction analysis training leads to decreasing dependency and increasing the marital intimacy of the effective married staff, so interactive behavior analysis can be used to improve Dependency and marital intimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual behavior analysis
  • dependency
  • marital intimacy