نویسنده = �������� ������������ ��������������
اثربخشی تلفیق درمان شناختی_رفتاری و درمان سیستمی بر کم‌میلی جنسی در زنان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399

فاطمه آذرتاش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ هادی فرهادی


اثربخشی درمان به شیوه خودمتمایزسازی بر صمیمیت زناشویی و سازگاری زوجین

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399

نرگس صحت؛ عبدالله شفیع آبادی؛ اصغر آقایی