نویسنده = ���������� ������������ �������� ����������
رابطه کنترل هیجان و نظم جویی هیجان با رضایت زناشویی درزوجین 20- 45 ساله

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 614-623

امیر نامدار؛ سعید سرابیان؛ نرجس خاتون ذبیحی حصاری