رابطه کنترل هیجان و نظم جویی هیجان با رضایت زناشویی درزوجین 20- 45 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشدروان شناسی تربیتی گروه علوم تربیتی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور،ایران.

2 استادیار روانشناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور،تهران ، ایران.

3 استادیار،گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی رابطه کنترل هیجانی و نظم جویی هیجان با رضایت زناشویی در زوجین 20-45 ساله بود.
روش کار: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود که جامعه آماری آن همه زوجین 20-45 ساله شهرستان تربت حیدریه درسال 1396 بودند.از میان آنان 378 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند.همه آنان پرسشنامه های کنترل هیجانی(  راجر و نشوور،1987)،نظم جویی هیجان( گارنفسکی و همکاران،2001 ) و رضایت زناشویی(اوﻟﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران،1989) را تکمیل کردند.داده ها با روش رگرسیون چند گانه با مدل همزمان با کمک نرم افزار  spss24  تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: یافته ها نشان داد که نظم جویی و کنترل هیجانی توانستند به طور معناداری ودر جهت مثبت تغییرات رضایت زناشویی زوجین را پیش بینی کنند. همچنین ابعاد کنترل هیجانی شامل  کنترل پرخاشگری، نشخوار فکری و کنترل خوش خیم  و نظم جویی شامل  سرزنش خود، نشخوار ذهنی، پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، دیدگاه پذیری و ارزیابی مجدد و فاجعه آمیز پنداری توانستند به طور معناداری تغییرات رضایت زناشویی زوجین را پیش بینی کنند (05/0>P).
نتیجه گیری: با توجه به این یافته روانشناسان و مشاوران باید به ابعاد نظم جویی و کنترل هیجانی توجه کرده و بر اساس آنها برنامه هایی برای افزایش رضایت زناشویی زوجین طراحی و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between emotional control and marital satisfaction in 20 to 45 years old boy

نویسندگان [English]

  • Amir Namdar 1
  • Saeed Sarabian 2
  • Narjes khatoon zabihi hesari 3
1 Master of Educational Psychology, psychology and consultation department, psychology and educational sciences, payame Noor university, Iran.
2 Assistant professor of clinical psychology, psychology and consultation department، psychology and educational sciences, Payame Noor university, Tehran , Iran
3 Assistant professor, department of psychology Payame Noor university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between emotional control and emotion regulation with marital satisfaction in couples aged 20-45 years.
Methods: The present study was a descriptive-correlational analytical study in which the statistical population was all couples aged 20-45 years in Torbat-e Heydarieh city in 2017. 378 of them were selected by random cluster sampling method. All of them were emotional control questionnaires ( Roger and Nashvor, 1987), complemented the thriller (Garnevsky et al., 2001) and marital satisfaction (Owen and Iran, 1989).
Results: The findings showed that emotional regulation and control were able to significantly and positively predict changes in marital satisfaction. Also, the dimensions of emotional control, including aggression control, mental rumination and benign control, and self-regulation, including self-blame, mental rumination, acceptance, reintegration into planning, visibility, and reassessment, and catastrophic perception were able to significantly alter marital satisfaction. Predict (P <0.05).
Conclusion: According to this finding, psychologists and counselors should pay attention to the dimensions of discipline and emotional control and plan and implement programs based on them to increase marital satisfaction of couples.