نویسنده = ������������ ������������ ����������
مدل علّی سبک‌های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه‌گری سرزندگی تحصیلی

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399

منصور سهیلی؛ سلطانعلی کاظمی؛ نادره سهرابی شگفتی؛ مجید برزگر