نویسنده = �������������������� ��������
مقایسه سبک های یادگیری و راهبردهای انگیزشی و خود تنظیمی در دانشجویان استعداد درخشان و عادی

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

حمید ذوالفقاری؛ محمدابراهیم حکم آبادی؛ عارفه علیشاهی؛ مریم قوامی؛ پدرام پاکباز خسروشاهی؛ محمد مهدی بیرقی