نویسنده = ���������� �������������� �������� ��������������
طراحی الگوی یادگیری خلاق بر مبنای هرمونتیک مدرن با تاکید بر آرای مارتین هایدگر

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

لیلا احمدزاده؛ افضل السادات حسینی دهشیری؛ ایمان محسنی نایینی