طراحی الگوی یادگیری خلاق بر مبنای هرمونتیک مدرن با تاکید بر آرای مارتین هایدگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت.واحد علوم و تحقیقات.دانشگاه آزاد اسلامی .تهران.ایران

2 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس.تهران.ایران

چکیده

زمینه: باگسترش رشته‏های تخصّصی در مراکز آکادمیک جهان، هرمنوتیک از محدوده تفسیر متون دینی خارج شد و به عرصه علوم‏ مختلفی هم‏چون تعلیم و تربیت قدم گذاشت و موجب پیدایش شـیوه‌های نـوین یادگیری‌ شد؛ آموزش و یادگیری مبتنی بر‌ خلاقیت‌ به عنوان یکی از محورهای اساسی نظام های آموزشی است‌ که‌ از آرای هرمنوتیکی هایدگر استنتاج می شود.
هدف:این مقاله در صدد طراحی الگوی یادگیری خلاق بر مبنای هرمونتیک مدرن با تاکید بر آرای مارتین هایدگر می باشد.
روش:. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و روش آن تحلیل مفهومی است و جهت طراحی الگوی یادگیری خلاق با تأکید بر هرمنوتیک مدرن هایدگر از روش "استنتاجی از نوع قیاس عملی " استفاده شده است. یافته ها: اهداف یادگیری خلاق: ایجاد علاقه به تعلیم و تربیت در فراگیر، تهیه برنامه های تربیتی ایجاد علایق علمی در فراگیر و ایجاد فهم متقابل بین مربی ومتربی می باشند که بر اساس آن فرایند یادگیری خلاقانه به گونه ای است که در ابتدا باید روی یک مسأله به توافق رسیده و مورد نقد و انتقاد قرار داد تا کیفیت فهم در فراگیر ایجاد شود.
نتیجه گیری: تعلیم و تربیت از طریق پرسشگری در تعلیم‌ و تربیت‌ می‌تواند‌ به بهترین نـحو انجام شود. برای تـشویق و تـرغیب دانـش‌آموزان‌ به داشتن تفکری خلاق باید از‌ تمثیل آن چه‌ مـوجب انجماد یا قالب‌گیری تفکر آن ها می‌شود، اجتناب کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design a creative learning model based on modern hermeneutics with an emphasis on Martin Heidegger's views

نویسندگان [English]

  • Leila Ahmadzadeh 1
  • Afzalolsadat Hoseini Dehshiri 2
  • Iman Mohseni naeini 3
1 PhD student in Philosophy of Education, Unit of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: With the expansion of specialized disciplines in the world's academic centers, hermeneutics went beyond the interpretation of religious texts and entered the field of various sciences such as education and led to the emergence of new ways of learning; Creativity-based teaching and learning is one of the fundamental axes of educational systems, which is inferred from Heidegger's hermeneutic views.
Objective: This paper seeks to design a creative learning model based on modern hermeneutics with an emphasis on Martin Heidegger's views.
Method:. This research is a qualitative research and its method is a conceptual analysis. To design a creative learning model with emphasis on modern Heidegger hermeneutics, the method of "inference from the type of practical analogy" has been used. Results: Creative Learning Objectives: Creating an interest in education in the learner, preparing educational programs, creating scientific interests in the learner, and creating mutual understanding between the instructor and the teacher, according to which the creative learning process is such that One issue was agreed upon and criticized for creating a quality of understanding in the learner.
Conclusion: Education through questioning in education can be done in the best possible way. In order to encourage and encourage students to have creative thinking, it is necessary to avoid allegorizing what is necessary to freeze or shape their thinking.