نویسنده = ������������ ������������������
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399

مریم استرآبادی؛ آزیتا امیرفخرایی؛ کرامت کرامتی؛ عبدالوهاب سماوی