اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران.

3 پردیس شهید بهشتی، واحد بندرعباس، بندر عباس، ایران .

4 گروه تربیتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، ایران .

چکیده

زمینه و هدف: ناباروری از چالش­های مهم در زندگی مدرن امروزی است که برخی از زوجین با آن روبرو بوده و در اثر آن به سلامت روان‌شناختی و هیجانی آنان آسیب وارد می‌شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر استرس ناباروری و افسردگی زوجین نابارور بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین نابارور مراجعه کننده به اداره بهزیستی شهر بندرعباس در زمستان سال 1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 زوج نابارور با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 زوج). گروه آزمایش مداخله درمان شناختی- رفتاری (هالفورد، 2005) را در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی (بک و همکاران، 1996) و استرس ناباروری (نیوتون و همکاران، 1999) بود. داده‌ها به شیوه تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد درمان شناختی- رفتاری بر استرس ناباروری و افسردگی زوجین نابارور موثر بوده­ است. چنانکه این درمان توانسته منجر به کاهش استرس ناباروری و افسردگی این زوجین شود.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که درمان شناختی- رفتاری با تکیه بر پیگیری افکار خودکار برای شناسایی باورهای بنیادی، آموزش شیوه‌های رفتاری و خطاهای شناختی و افکارناکارآمد می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش کاهش استرس ناباروری و افسردگی زوجین نابارور مورد استفاده گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Cognitive- Behavioral Therapy (CBT) on the Infertility Stress and Depression in the Infertile Couples

نویسندگان [English]

  • Maryam Starabadi 1
  • Azita Amirfakhraei 2
  • keramat keramati 3
  • Abdolvahab Samavi 4
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
3 Shahid Beheshti Campus, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.
4 Department of Humanities, Hormozgan University, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and purpose: Infertility is among the most important challenges in the modern life that some of the couples are entangled with and their psychological and emotional health is damaged as the result of it. Therefore, the present study was investigated aiming to investigate the efficacy of Cognitive- Behavioral Therapyand infertility stress and depression on the infertile women.
Material and methods: The present study was quasi-experimental with pretest-posttest and control group design. The statistical population of the study included infertile couples who referred to the department of wellbeing in the city of Bandar Abbas in the winter of 2019. 30 infertile couples were selected through voluntary method and they were randomly accommodated in the experimental and control groups (each group of 15 couples). The experimental group received eight ninety-minute sessions of Cognitive- Behavioral Therapyintervention (Halfourd, 2005). The applied questionnaires in this study included depression questionnaire (Beck, et.al, 1996) and infertility stress (Newton et.al, 1999). The data were analyzed through MANCOVA method.
Findings: The results MANCOVA showed that Cognitive- Behavioral Therapyon infertility stress and depression have been effective in infertile couples, as this therapy succeeded in the decrease of infertility stress and depression in these couples.
Conclusion: According to the findings of the present study it can be concluded that Cognitive- Behavioral Therapycan be applied as an Pursuit of automatic thoughts to identify fundamental beliefs, teach behavioral methods and cognitive errors and negative thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • infertility stress
  • cognitive- behavioral therapy
  • infertile couples