نویسنده = ���������� �������������������� ��������
بررسی عوامل جمعیت شناختی و عزت نفس در زنان قربانی خشونت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی در سال 95 و لزوم بررسی آن بصورت قانونی

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2369-2379

سمیه رحیمی احمدآبادی؛ حمید عطاران؛ زهرا رحیمی احمدآبادی؛ اکرم فتوت؛ فرزاد اسماعیل پناه نامقی