نویسنده = ������������������������ �������� ��������������
بررسی نقش واسطه‌ای بلوغ شغلی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تاب-آوری شغلی شاغلان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

زینب السادات پورمیرغفاری؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ فریبرز باقری