بررسی نقش واسطه‌ای بلوغ شغلی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تاب-آوری شغلی شاغلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دکتری مشاوره، دانشیار، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه
هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه کیفیت روابط ابژه­ای و ناپایداری ازدواج بر اساس نقش میانجیگر توانمندی ایگو بود.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بود که از روش پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری به عنوان روش تحقیق بهره جسته است. از جامعه آماری کارکنان اداری شرکتهای خصوصی کوچک و متوسط تهران، به طور تصادفی از هر شرکت 6 نفر انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری خوشه‌ای بود. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز، پرسشنامه بلوغ شغلی ساپر و پرسشنامه تاب آوری شغلی لیو استفاده شد. داده های جمع­آوری شده با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و الگوی معادلات ساختاری در نرم‌افزار ایموس نسخه 22 تحلیل شد.
نتایج
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مدل علی مبتنی بر رابطه سرمایه روانشناختی با تاب‌آوری شغلی شاغلان با نفش واسطه‌ای بلوغ شغلی برازش دارد. سرمایه روانشناختی بر تاب­آوری شغلی شاغلان تأثیر دارد. سرمایه روانشناختی بر بلوغ شغلی شاغلان تأثیر دارد. بلوغ شغلی بر تاب آوری شغلی شاغلان تأثیر دارد. بلوغ شغلی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تاب‌آوری شغلی شاغلان نفش واسطه‌ای دارد.
نتیجه­ گیری
بلوغ شغلی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تاب­آوری شغلی شاغلان نقش واسطه­ای دارد؛ پیشنهاد می­شود ازیافته های این پژوهش برای ارتقای تاب­آوری شغلی شاغلان و سرمایه روانشناختی آنها با توجه به بلوغ شغلی شان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of job maturity in the relationship between psychological capital and employee job resilience

نویسندگان [English]

  • PourMirghaffari Zeynabolsadat 1
  • Mahdi Zare BahramAbadi 2
  • Fariborz Bagheri 3
1 PhD Student in Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Counseling, Associate Professor at The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT)
3 Associate Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the mediating role of job maturity in the relationship between psychological capital and job resilience of employees.
Method: The present study was an applied research that used the correlational research method of structural equations as a research method. From the statistical population of administrative staff of small and medium private companies in Tehran, 6 people were randomly selected from each company. The sampling method in this study was cluster sampling. For data collection, Lutans Psychological Capital Questionnaire, Sapper Job Maturity Questionnaire and Liu Job Resilience Questionnaire were used. The collected data were analyzed using multiple regression method and structural equation model in Emus software version 22.
Results: The results of data analysis showed that the causal model based on the relationship between psychological capital and job resilience of employees fits with the mediating influence of job maturity. Psychological capital affects the job resilience of employees. Psychological capital affects the job maturity of employees. Job maturity affects the job resilience of employees. Job maturity has a mediating relationship between psychological capital and employee job resilience.
Conclusion: Job maturity has a mediating role in the relationship between psychological capital and job resilience of employees; It is suggested that the findings of this study be used to improve the job resilience of employees and their psychological capital according to their job maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job maturity
  • psychological capital
  • job resilience