نویسنده = ������������ ������������
نقش سبک های دلبستگی در مثلث ابعاد تاریک شخصیت

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

امیر رفعتی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ سروناز تربتی