نقش سبک های دلبستگی در مثلث ابعاد تاریک شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش سبک های دلبستگی در مثلث ابعاد تاریک شخصیت دانشجویان طراحی و اجرا شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف؛ کاربردی و از لحاظ اجرایی توصیفی – پیمایشی و ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه است. ‏جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران و روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای است. متغیر سبک های دلبستگی طبق تعاریف و نظریات علمی در سه بعد ایمنی ، اجتنابی و دوسوگرا در نظر گرفته شد که از طریق پرسشنامه استاندارد کولینز و رید (1990) مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابعاد مثلث تاریک شخصیت نیز به سه صفت ماکیاولیسم ، خودشیفته بودن و سایکوپات بودن (که می‌توان به عنوان یک صفت واحد در نظر گرفت) گفته می شود که از طریق پرسشنامه جانسون و وبستر( 2010)مورد ارزیابی قرار گرفته شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین دلبستگی ایمن با شخصیت ماکیاولگر، ازصفات تاریک رابطه منفی ومعنی دارمشاهده می شود.بین دلبستگی اجتنابی با هیچ کدام از صفات تاریک شخصیت رابطه معنی دار مشاهده نمی شود و بین دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی با همه صفات تاریک شخصیت ( ماکیاولگر، خودشیفته ، سایکوپاتی)رابطه قوی مثبت ومعنی داروجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of attachment styles in the dark dimension triangle of personality

نویسندگان [English]

  • Amir Rafati 1
  • Somayeh TajiceEmaeili 2
  • Sarvenaz Torbati 3
1 PhD student in Social Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research is aimed at identifying the role of attachment styles in university students’ Dark dimensions of the character. Concerning the objective, this is applied research and the method chosen is survey-descriptive based on data gathered through questionnaires students from Islamic Azad University in Tehran were asked to complete. The variables, based on definitions and scientific theories, were set in three aspects of security, avoidant and ambivalent and Collins & Read (1990) standard questionnaire was used. The Johnson & Webster Questionnaire (2010) has been developed to assess the dimensions of the dark triangle of personality
 
The findings of this study indicate a negative and significant relationship between safe attachment style and Machiavellian personality traits. The results also show a strong, significant and positive relationship between bisexual / anxiety attachment and all dark personality traits (Machiavellian, narcissistic, psychopathic). The results also show that there is no significant relationship between avoidance attachment and any of the dark traits of personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • secure attachment style
  • avoidant attachment style
  • ambivalent attachment style
  • Dark triangle of character