نویسنده = �������������� ������ ������ ������
تاخیر در بیدار شدن پس از بیهوشی

دوره 56، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 383-387

سید علی رضا بامشکی؛ معصومه طبری؛ شیما شیبانی