تاخیر در بیدار شدن پس از بیهوشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیهوشی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار بیهوشی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه : تاخیر کوتاه مدت در بیدارشدن بیماران بعد از اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی، یافته شایعی بوده و اغلب ناشی از باقیماندن اثر داروهای بیهوشی است. اما به هوش نیامدن طولانی مدت پس از خاتمه عمل می تواند به یک معضل برای متخصص بی هوشی تبدیل گردد. بیمار معرفی شده گزارش چنین موردی است.
معرفی بیمار: بیمار خانم 28 ساله با تشخیص موکورمایکوزیس جهت آندوسکوپی و تخلیه سینوسها به اتاق عمل آورده شد که به علت AML-M5 تحت کموتراپی باCytosar ,Idarubicin  بوده وپس از عمل به مدت یک روز تاخیر در به هوش آمدن داشت.
نتیجه گیری: داروهای کموتراپی که سبب اختلال عملکرد مغزی و یا کبدی می گردنند می توانند با عملکرد طبیعی داروهای هوشبر تداخل نموده و سبب طولانی شدن اثر آنها گردند .هر چند این مسئله به اثبات نرسیده است اما با توجه به اهمیت و خطرات احتمالی نیاز به توجه و بررسی بیشتری را طلب می کند.استفاده از مونیتورینگ BIS  (مونیتورینگ عمق بیهوشی)برای کاهش دوز داروهای مصرفی حین بیهوشی شاید بتواند در اینگونه بیماران کمک کننده باشد.همچنین کاهش مدت عمل جراحی سبب کاهش دوز داروها شده و می تواند احتمال بروز این عارضه را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delayed Emergence From Anesthesia

نویسندگان [English]

  • Seyyed Alireza Bameshki 1
  • Masoomeh Tabari 2
  • Shima Sheybani 2
1 associate professor of Anesthesiology/ Mashhad University of Medical Sciences
2 Assistant professor of Anesthesiology/Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction: The most common cause of short  delayed arousal is due to “overdose of a sedative-hypnotic” medication after general anesthesia and it is not of clinical importace. However,  long term delayed arousal is due to several important conditions that can confuse anesthesiologists..
Case report:  The  patient was a 28 years old woman with mucormycosis, candidate  for  sinuses drainage by endoscopic intervention .One months before surgery,  while she was in 18-19 weeks of  gestational age, she suddenly felt dyspnea and fatigue.In  further investigations,  severe anemia was diagnosed and in bone marrow biopsy AML-M5 was detected. Physicians decided to end her pregnancy by D&C. After one week of chemotherapy with Cytosar(Cytarabine) and Idarubicin,  pneumonia and sepsis occured. Therapy with Vancomycin and Amphotericin B and Imipenem leads to epistaxis and rhinorrhea. CT Scan of sinuses demonstrated mucormycosis. She was alert and awake before general anesthesia with Fentanyl and Cisatracurium and Propofol for induction and maintenance.  At the end of operation she could not be awake .Her delayed arousal had been continued for one day ,then awakened spontaneously and discharged from hospital.
Conclusion: Several factors such as chemotherapy drugs(affects on liver and brain),length of operation, imbalance in levels of electrolytes and low proteins due to malnutrition caused by cancers are the possible causes of the condition. Use of BIS  maybe a good offer to decrease anesthetic drug doses during general anesthesia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delayed Emergence
  • General anesthesia
  • Recovery room