نویسنده = ������������������ ����������
بررسی تغییرات توده های کلیه در فاصله زمانی 15 ساله

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399

حمیدرضا قربانی؛ امیر جعفرپیشه؛ پرهام ابوفاضلی؛ پدرام برهانی خباز؛ عیسی نظر؛ علیرضا قدسی؛ عباسعلی زراعتی