نویسنده = سعید وزیری یزدی
طراحی مشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنان با انتخاب ناموفق: ارزیابی اثربخشی آن بر ملاک‌های انتخاب همسر دانشجویان دختر

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4408-4420

سمانه صالحی مبارکه؛ محمدحسین فلاح یخدانی؛ سعید وزیری یزدی؛ زهرا چابکی نژاد