نویسنده = ������������ ������ ����������
مقایسه فراتحلیل اثربخشی درمان های موج دوم و سوم بر درد مزمن

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400

بنت الهدی سباتی؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد؛ مهدیه رحمانیان