نویسنده = محمد حسین طراز جمشیدی
مقایسه نتایج درمان شکستگی یک سوم میانی کلاویکول به دو روش جراحی و غیرجراحی

دوره 58، شماره 3، خرداد و تیر 1394، صفحه 137-143

فرشید باقری؛ مریم بابازاده؛ سیدرضا شریفی؛ علی بیرجندی نژاد؛ محمد حسین طراز جمشیدی؛ شهرام اطهری نیا


آیا اپروچ «اسمیت پترسون» برای شکستگی غیر قابل جا اندازی سر فمور (بروم بک-نوع 4) مناسبترین است؟ گزارش دومورد

دوره 57، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 450-456

حسن رحیمی؛ محمد حسین طراز جمشیدی؛ محمد حسین ابراهیم زاده؛ علی پارسا؛ مریم میرزایی