نویسنده = ���������� ������������ ����������
کاربست مدل باور سلامتی در پیش بینی تمایل به دریافت واکسن کووید-19

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401

نازنین فاطمه رجبی؛ سارا زادافشار؛ علیرضا عطریان؛ امیر قمرانی