کاربست مدل باور سلامتی در پیش بینی تمایل به دریافت واکسن کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 عضو هیئت علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: با شروع فرایند واکسیناسیون علیه ویروس کووید-19 در سطح جهانی و ملی، بررسی عوامل مرتبط با تمایل و یا تردید مردم نسبت به تزریق واکسن حائز اهمیت است. لذا هدف پژوهش حاضر پیش بینی تمایل دریافت واکسن کووید-19 در جمعیت عمومی بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی و مولفه‌های مدل باور سلامتی است.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. پرسشنامه آنلاین شامل گویه‌های مرتبط با اطلاعات جمعیت‌شناختی، مدل باور سلامتی و تمایل به دریافت واکسن ویروس کووید-19 از طریق شبکه‌های مجازی به صورت در دسترس بین جمعیت سنی 18 سال با بالا و در طی بازه زمانی فروردین تا خرداد سال 1400 در عموم مردم توزیع گردید. جهت بررسی متغیرهای جمعیت‌شناختی از همبستگی، تحلیل واریانس و جهت سنجش رابطه مولفه‌های مدل باور سلامتی از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها‌: نتایج پژوهش نشان داد که مولفه‌های مدل باور سلامتی پیش‌بین قوی برای تمایل به دریافت واکسن کووید-19 بوده و توانستند %57.1 از واریانس تمایل به دریافت واکسن را پیش‌بینی کنند. همچنین نتایج نشان داد افراد با سن بالا، مردها، افراد با تحصیلات بالاتر و افراد با بیماری مزمن و کسانی که قبلا به کووید-19 مبتلا شده بودند تمایل بیشتری به دریافت واکسن کووید-19 داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر، به وسیله درک اهداف، انگیزه‌ها و موانعی که عموم مردم را برای واکسیناسیون علیه کووید-19 تحت تأثیر قرار می‌دهد، کمک می‌کند تا ضمن هدف قرار دادن جمعیتی که تمایل به واکسیناسیون ندارند، برنامه‌های آموزشی و تکنیک‌های مداخله‌ای جهت تغییر رفتار مردم تهیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of the Health Belief Model in predicting attitudes toward COVID-19 vaccination

نویسندگان [English]

 • Nazaninfatemeh Rajabi 1
 • Sara Zadafshar 2
 • Alireza Atrian 3
 • amir ghamarani 4
1 department of clinical psychology, faculty of education and psychology. University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 department of clinical psychology, faculty of education and psychology. University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 department of clinical psychology, faculty of education and psychology. University of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 Department of Psychology and Teaching Children with Special Needs, faculty of education and psychology. University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: By onset of global and national coronavirus vaccination process, it is important to examine the factors associated with people's willingness or hesitation about vaccination. Therefore, the aim of this study was to predict the tendency related to receiving coronavirus vaccine in the general population based on demographic variables and components of the health belief model.
Method: The research method was descriptive structural equation modeling. Online questionnaire including items related to demographic information, health belief model and willingness to receive Covid-19 virus vaccine available through virtual networks available among the population aged 18 years and above during the period of April to June 1400 Distributed to the general public. Correlation, analysis of variance were used to investigate the demographic variables and structural equation modeling was used to measure the relationship between the components of the health belief model.
Results: The results showed the components of the health belief model were strong predictors of the desire to receive the Covid-19 vaccine and were able to predict 57.1% of the variance of the desire to receive the vaccine. The results also showed that older people, men, people with higher education, people with chronic diseases, and those who had previously had Covid-19 were more likely to receive the Covid-19 vaccine.
Conclusion: The results of the present study, in addition to theoretical and practical implications, help to target the population that is inclined to They do not have vaccinations, and educational programs and intervention techniques are developed to change people's behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tendency to receive vaccination
 • COVID-19
 • Health belief model
 1. Lu H, Stratton CW, Tang YW. Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China:
  the mystery and the miracle. Journal of medical virology. 2020; 92(4): 401-402.
  2. WHO. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Situation Report –127.
  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200526-covid-19-sitrep127.pdf?sfvrsn=7b6655ab_8. (27 May 2020).
  3. Weekly epidemiological update on COVID-19 - 1 February 2022.
  https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---1-february-2022.
  (1 February 2022).
  4. Corbett KS, Flynn B, Foulds KE, Francica JR, Boyoglu-Barnum S, Werner AP, Graham BS.
  Evaluation of the mRNA-1273 vaccine against SARS-CoV-2 in nonhuman primates. New England
  Journal of Medicine. 2020; 383(16): 1544-1555.
  5. Zampetakis LA, Melas C. (2021). The health belief model predicts vaccination intentions
  against COVID‐19: A survey experiment approach. Applied Psychology: Health and Well‐Being.
  2021; 13(2): 469-484.
  6. Nicogossian A, Ebadirad N, Zimmerman T, Kreps G, Septimus EJ. Influenza Immunization:
  Synthesizing and Communicating the Evidence. World Medical & Health Policy. 2010; 2(2): 51-84.
  7. Palache A. Seasonal influenza vaccine provision in 157 countries (2004–2009) and the potential
  influence of national public health policies. Vaccine; 2011: 29(51), 9459-9466.
  8. Wong MC, Wong EL, Huang J, Cheung AW, Law K, Chong MK, Chan PK. (2021). Acceptance
  of the COVID-19 vaccine based on the health belief model: A population-based survey in Hong
  Kong. Vaccine. 2021; 39(7): 1148-1156.
  9. Fall E, Izaute M, Chakroun-Baggioni N. (2018). How can the health belief model and selfdetermination theory predict both influenza vaccination and vaccination intention? A longitudinal study
  among university students. Psychology & health. 2018; 33(6): 746-764.
  10. DeRoo SS, Pudalov NJ, Fu LY. Planning for a COVID-19 vaccination program. Jama.
  2020; 323(24): 2458-2459.
  11. MacDonald NE. Vaccine hesitancy: Definition, scope and determinants. Vaccine. 2015; 33(34):
  4164-4164.
  12. Geoghegan S, O’Callaghan KP, Offit PA. Vaccine safety: myths and misinformation. Frontiers
  in microbiology. 2020; 11: 372.
  13. Larson HJ, De Figueiredo A, Xiahong Z, Schulz WS, Verger P, Johnston I G, Jones NS. The
  state of vaccine confidence 2016: global insights through a 67-country survey. EBioMedicine. 2016; 12:
  295-301.
  14. Ministry of Health, Treatment and Medical Education. The total number of vaccines injected in
  the country exceeded 135 million doses. https://tinyurl.com/2p8t89s2. (6 February 2022).
  15. Dolgin E. (2021). Omicron is supercharging the COVID vaccine booster debate. Nature.
  2021; 10: 1-8.
  16. Rosenstock IM, Strecher VJ, Becker MH. Social learning theory and the health belief
  model. Health education quarterly. 1988; 15(2): 175-183.
  17. Jose R, Narendran M, Bindu A, Beevi N, Manju, L, Benny PV. Public perception and
  preparedness for the pandemic COVID 19: a health belief model approach. Clinical Epidemiology and
  Global Health. 2021; 9: 41-46.
  18. Wong LP, Alias H, Wong PF, Lee HY, AbuBakar S. The use of the health belief model to assess
  predictors of intent to receive the COVID-19 vaccine and willingness to pay. Human vaccines &
  immunotherapeutics. 2020; 16(9): 2204-2214.
  19. Tsutsui Y, Benzion U, Shahrabani S. (2016). Economic and Behavioral Factors in an
  Individual’s Decision to Take the Influenza Vaccination in Japan. Behavioral Economics of Preferences,
  Choices, and Happiness. 2016; 1 (1): 315-337.
  20. Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health behavior and health education: theory, research, and
  practice. Son Fracisco: John Wiley & Sons; 2008.
  21. HeydarAli H. [Structural Equation Modeling LISREL Application]. Tehran:Samt; 1393.
  22. Anastasi A. Psychology, psychologists, and psychological testing. American psychologist.
  1967; 22(4): 297.
  23. Russell D, Peplau LA & Ferguson ML. Developing a measure of loneliness. Journal of
  personality assessment. 1978; 42(3): 290-294.
 2. 24. Reiter PL, Pennell ML, Katz, ML. Acceptability of a COVID-19 vaccine among adults in the
  United States: How many people would get vaccinated?. Vaccine. 2020; 38(42): 6500-6507.
  25. Neumann-Böhme S, Varghese NE, Sabat I, Barros PP, Brouwer W, van Exel J, Stargardt T.
  (2020). Once we have it, will we use it? A European survey on willingness to be vaccinated against
  COVID-19. Eur J Health Econ. 2020; 21: 977-982.
  26. Santos AJ, Kislaya I, Machado A, Nunes B. Beliefs and attitudes towards the influenza vaccine
  in high-risk individuals. Epidemiology & Infection. 2017; 145(9): 1786-1796.
  27. Shmueli L. Predicting intention to receive COVID-19 vaccine among the general population
  using the health belief model and the theory of planned behavior model. BMC Public Health. 2021; 21(1):
  1-13.
  28. Brewer NT, Chapman GB, Gibbons FX, Gerrard M, McCaul KD, Weinstein ND. Meta-analysis
  of the relationship between risk perception and health behavior: the example of vaccination. Health
  psychology. 2007; 26(2): 136-145.
  29. Betsch C, Böhm R, Chapman GB. Using behavioral insights to increase vaccination policy
  effectiveness. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences. 2015; 2(1): 61-73.
  30. Salali GD, Uysal MS. COVID-19 vaccine hesitancy is associated with beliefs on the origin of
  the novel coronavirus in the UK and Turkey. Psychological medicine. 2020: 1-3.
  31. Freeman D, Loe BS, Chadwick A, Vaccari C, Waite F, Rosebrock L, et al. COVID-19 vaccine
  hesitancy in the UK: the Oxford coronavirus explanations, attitudes, and narratives survey (Oceans)
  II. Psychological medicine. 2020: 1-15.
  32. Detoc M, Bruel S, Frappe P, Tardy B, Botelho-Nevers E, Gagneux-Brunon A. Intention to
  participate in a COVID-19 vaccine clinical trial and to get vaccinated against COVID-19 in France during
  the pandemic. Vaccine. 2020; 38(45): 7002-7006.
  33. Malik AA, McFadden SM, Elharake J, Omer SB. Determinants of COVID-19 vaccine
  acceptance in the US. EClinicalMedicine. 2020; 26: 100495.
  34. Schmid P, Rauber D, Betsch C, Lidolt G, Denker ML. Barriers of influenza vaccination intention
  and behavior–a systematic review of influenza vaccine hesitancy, 2005–2016. PloS one. 2017; 12(1): 1-
  46.
  35. Bults M, Beaujean DJ, Richardus JH, Voeten HA. Perceptions and behavioral responses of the
  general public during the 2009 influenza A (H1N1) pandemic: a systematic review. Disaster medicine and
  public health preparedness. 2015; 9(2): 207-219.