نویسنده = ���������������� �������� ������
بررسی ویژگیهای شخصیتی وشایستگی در مدیران و رابطه آن با کیفیت کاری آنان

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

علی تقوی مقدم؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمد رضا شورورزی؛ علیرضا مهرآذین