بررسی ویژگیهای شخصیتی وشایستگی در مدیران و رابطه آن با کیفیت کاری آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور،ایران.

2 استادیار،گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.

3 دانشیار،گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

4 استادیار،گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

مقدمه :یکی از پایه‌های اساسی موفقیت شرکت‌ها داشتن مدیران شایسته و کارآمد می‌باشد، شایستگی مدیران بیش از آنکه تابع معلومات و مهارت‌هایشان باشد، به نوع رفتار، ویژگی‌های شخصیتی و نگرش آنان وابسته است.
روش کار:جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1396 است و برای شرکت‌های انتخاب‌شده پرسشنامه ارسال گردید و درنهایت 50 شرکت که پاسخ دادند، در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفتند.  . به‌منظور ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی مدیرعامل از آزمون پنج عاملی نئو،  مدیریت سود که شامل مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی می شود به ترتیب از مدل  مدل جونز تعدیل‌شده و روچودهری و برای اندازه گیری ارزش شرکت از شاخص کیوتو بین استفاده شد .
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین روان رنجوری و برون گرایی با مدیریت سود رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد و بین انعطاف‌پذیری و تطابق‌پذیری و وظیفه‌شناسی با مدیریت سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد و رابطه ای بین پنج ویژگی شخصیت با ارزش شرکت وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری:نتایج نشان میدهد بین شایستگی و ویزگیهای شخصیتی مدیران با عملکرد آنان رابطه نستقیم و جود دارد و این متغیر بر عملکرد و کیفیت کار آنان آنان تاثیر میگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating personality traits and competencies in managers and its relationship with their work quality

نویسندگان [English]

  • Ali Taghavi Moghadam 1
  • Abolghasem Masih Abadi 2
  • Mohammad Reza Shoorvarzi 3
  • Alireza Mehrazin 4
1 PhD Student, Accounting Department, Neishabour Branch, Islamic Azad University, Neishabour, Iran
2 Assistant Professor, Accounting Department, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
3 Associate Professor, Accounting Department, Neishabour Branch, Islamic Azad University, Neishabour, Iran
4 Assistant Professor, Accounting Department, Neishabour Branch, Islamic Azad University, Neishabour, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the basic foundations of a company's success is having good and efficient managers. The competence of managers depends more on their behavior, personality traits and attitudes than on their knowledge and skills.
. Methods: The statistical population of this study is all companies listed on the Tehran Stock Exchange in 1396 and a questionnaire was sent to selected companies and finally 50 companies that responded were placed in the statistical sample of this research. . In order to evaluate the personality traits of the CEO from the Neo Five Factor Test, earnings management, which includes earnings management based on accruals and real items, the adjusted and face-to-face Jones model was used, respectively, and the Kyoto Bean Index was used to measure firm value.
Results:

The results show that there is a positive and significant relationship between neuroticism and extraversion with earnings management and there is a negative and significant relationship between flexibility, adaptability and conscientiousness with earnings management. does not have.Conclusion:

The results show that there is an indirect relationship between the competence and personality traits of managers and their performance, and this variable affects their performance and quality of work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality traits
  • earnings management
  • competency
  • work quality