نویسنده = ������������������ �������� �������� ����������
شناسایی و ارائه مدل موانع استقرار سیستم خدمات الکترونیک بیمه‌ای

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399

محترم بابااحمدی تنگه گزی؛ سیروس کرراهی مقدم