شناسایی و ارائه مدل موانع استقرار سیستم خدمات الکترونیک بیمه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

مقدمه: خدمات الکترونیک مزایایی چون افزایش سرعت، افزایش میزان دسترسی و کاهش هزینه‌ها را به دنبال دارد و عدم الکترونیکی شدن خدمات بیمه‌ای، افت و کاهش سرعت خدمات‌رسانی را در پی دارد و منجر به نارضایتی بیمه شدگان خواهد شد. همچنین در شرایط فعلی که بیماری کرونا در دنیا رشد پیدا کرده است و تا ریشه کن شدن آن، سال‌ها زمان می‌برد، لازم است که بیشتر به سمت ارائه بیشتر خدمات الکترونیکی حرکت کنیم.
روش کار: هدف این تحقیق، شناسایی موانع استقرار سیستم خدمات الکترونیک بیمه‌ای در بیمه سلامت شهر اهواز است که در آن روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت در دسته تحقیقات آمیخته (کیفی و کمّی) جای می‌گیرد. در مرحله‌ی اول با استفاده از روش دلفی پرسشنامه‌ای در اختیار خبرگان موضوع قرار گرفت و نهایتاً 8 مانع به عنوان موانع استقرار سیستم خدمات الکترونیک بیمه‌ای شناسایی شدند: موانع فرآیندی، موانع زیرساختی، موانع حمایتی، موانع فرهنگی، موانع دانشی، موانع مالی، موانع نیروی انسانی، موانع اجرایی. در مرحله‌ی دوم تحقیق پرسشنامه‌ای بر اساس موانع شناسایی شده طراحی و در اختیار کارکنان شعب بیمه سلامت قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد موانع شناسایی شده به ترتیب اهمیت شامل موانع فرآیندی، زیرساختی، فرهنگی، نیروی انسانی، مالی، دانشی، حمایتی و اجرایی تأثیر معناداری بر استقرار سیستم خدمات الکترونیک بیمه‌ای داشتند.
نتیجه گیری: به منظور استقرار سیستم خدمات الکترونیک بیمه ای باید موانع مورد نظر بر حسب اولویت شناسایی و بر حسب مدل موانع به آنها رسیدگی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and present a model of barriers to the establishment of electronic insurance services system

نویسندگان [English]

  • Mohtaram Babaahmadi Tange Gazi 1
  • korahi Sirus 2
1 Master of Public Administration Student, Masjed Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed Soleiman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Masjed Soleiman Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

Introduction: E-services have advantages such as increasing speed, increasing access and reducing costs, and non-electronic insurance services lead to a decrease in the speed of service delivery and will lead to dissatisfaction of the insured. Also, in the current context in which coronary heart disease has grown in the world and it will take years to eradicate it, we need to move more towards providing more e-services.
Methods: The purpose of this study is to identify the obstacles to the establishment of electronic insurance services in Ahwaz health insurance. The research method is applied in terms of purpose, and in terms of nature, it falls into the category of mixed research (qualitative and quantitative). In the first stage, a questionnaire was provided to the experts using the Delphi method, and finally 8 barriers were identified as barriers to the establishment of the electronic insurance services system: process barriers, infrastructure barriers, support barriers, cultural barriers, knowledge barriers, financial barriers, manpower barriers. Human, executive barriers. In the second phase of the research, a questionnaire was designed based on the identified barriers and provided to the staff of health insurance branches.
Results: The results showed that the identified barriers, including process, infrastructure, cultural, manpower, financial, knowledge, support and executive barriers, had a significant impact on the establishment of the electronic insurance services system, respectively.
Conclusion: In order to establish an electronic insurance services system, the desired barriers should be identified in order of priority and addressed according to the barrier model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health insurance
  • e-insurance
  • e-services
  • e-government

1. Akhavan Behbahani, A., Alidoost, S., Masoudi
Asl, A., Rahbari Bonab, M. (1397).
Investigating the performance of the Health
Insurance Organization and providing
solutions for improvement, Iranian Journal of
Health Insurance, 1(3), .89-96. (in Persian)
2. Hua, N., Morosan, C., DeFranco, A. (2015).
The other side of technology adoption:
Examining the relationships between ecommerce expenses and hotel performance,
International Journal of Hospitality
Management, 45, pp. 109–120.
3. Cui, M., Pan, S.L. (2014). Developing focal
capabilities for e-commerce adoption: A
resource orchestration perspective,
Information & Management, 52(2), 200-209.
4. Kabanda, S., Brown, I. (2017). A structuration
analysis of Small and Medium Enterprise
(SME) adoption of E-Commerce: The case of
Tanzania, Telematics and Informatics, 34,
pp.118–132.
5. Amirkhani, A.H., Mottaqi Sabet, M. (1389).
Investigating Barriers to the Development of
Electronic Insurance in Asia Insurance
Company, Insurance Industry Quarterly,
Volume 25, Number 1, .157-177. (in Persian)
6. Hasanzadeh, A (1397) .Pathology of Health
Insurance System in Iran, Iranian Journal of
Health Insurance, Volume 1, Number 3, -58
.50. (in Persian)
7. Sazour, A., Hosseini, M.H., Farahmand, M.
(1390). Providing a Model for Improving
Business Intelligence in Electronic Insurance
Industry Marketing, Management
Improvement Quarterly, Fifth Year, No. 3, -64
.43. (in Persian)
8. Sadeghi, N., Sajjadi, A., Aghili, and. (1392).
The role of e-government on the effectiveness
of insurance companies, Quarterly Journal of
Urban Management Studies, Fifth Year, No.
16, .97-107. (in Persian)