نویسنده = ������������������ �������� ������
عوامل موثر بر مثبت گرایی در رفتار سازمانی در زمان شیوع کووید- ۱۹

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399

امیر رضا پارسامهر؛ سید جعفر موسوی؛ حسین سلطانی؛ محمد سنایی