نویسنده = �������� ���������� ����������
اثربخشی آموزش خودزاد بر دغدغه رضایت جنسی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ماستکتومی

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

ناهید حسن نژاد؛ مژگان آگاه هریس؛ خدیجه عرب شیبانی؛ حسین زارع؛ عبدالرحیم قلی زاده پاشا