نویسنده = ������������ ����������
تاثیرمدل سیستمی روی بر سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

سمیه عظیم پور؛ زینب راشکی؛ الهام حصاری؛ فهیمه صفی زاده؛ عاطفه جورابیان؛ نفیسه حکمتی پور