نویسنده = ������������ ������������ ������������
اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختلال اضطراب

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

فاطمه السادات میرحسینی؛ حسن اسدزاده؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ کامران شیوندی چلیچه