نویسنده = �������������������� ��������������
ارائه مدل عوامل موثر بر موفقیت پروژه‌های تأمین مالی جمعی در حوزه سلامت

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399

محمد یحیائی؛ محمدرضا پورفخاران؛ محمد حسن ملکی؛ حسین ایزدی