ارائه مدل عوامل موثر بر موفقیت پروژه‌های تأمین مالی جمعی در حوزه سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

4 گروه مدیریت مالی، واحد اسلام شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تأمین مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های کارآفرینان و کسب‌و کارها برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت است. روش تأمین مالی جمعی یک رویکرد نوآورانه برای جذب سرمایه‌های خرد در پروژه‌های مختلف از جمله سلامت است. پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدل عوامل موثر بر موفقیت تأمین مالی جمعی در حوزه سلامت است.
روش کار: پژوهش حاضر از نظر جهت‌گیری دارای ماهیت کاربردی بوده و روش‌شناسی آن کمی است. جامعه نظری پژوهش، کارشناسان تأمین مالی در حوزه سلامت و خبرگان تأمین مالی جمعی است. روش نمونه‌گیری به صورت قضاوتی با توجه به تخصص خبرگان در حوزه‌های تأمین مالی و تأمین مالی جمعی در حوزه سلامت انجام شد. حجم نمونه در این پژوهش برابر 10 نفر بود. عوامل پژوهش از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. در ادامه برای غربال و تحلیل اثرگذاری عوامل به ترتیب از دو پرسشنامه خبره‌سنجی و اثرسنجی استفاده شد. این پرسشنامه‌ها با دو روش دلفی فازی و دیمتل فازی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: 22 عامل از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. از میان عوامل پژوهش، 10 عامل دارای مقدار دیفازی بالاتر از 6/0 بودند و برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. میزان اثرگذاری عوامل باقیمانده با دیمتل فازی مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به شاخص خالص اثر، عوامل مشاوره‌های تخصصی به کارآفرینان حوزه سلامت، تحصیلات و تخصص کارآفرین، تجربیات پیشین کارآفرین در زمینه سلامت، اثرات زیست‌محیطی پروژه و کیفیت پروژه تعریف شده به‌ترتیب بالاترین اثرگذاری را داشتند.
نتیجه‌گیری: پیشنهادهای کاربردی پژوهش با توجه به اثرگذارترین عوامل ارائه شد. پیشنهادهای کاربردی پژوهش عبارت بودند از: استفاده از ظرفیت مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و شتاب‌دهنده‌ها و فین‌تک‌ها برای افزایش توانمندی‌های کارآفرینان، توجه کارآفرینان به دانش تخصصی در زمینه سلامت و پروژه‌های مربوط به آن، تمرکز کارآفرینان در تبلیغات روی تجارب قبلی، توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در کنار عوامل اقتصادی برای ارزیابی پروژه، و تعریف و تحلیل شاخص‌های بهبود کیفیت پروژه‌های سلامت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Factors Affecting the Success of Crowdfunding Projects in the Health Field

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yahyaei 1
  • Mohammad Reza Pourfakharan 2
  • Mohammad Hasan Maleki 3
  • Hossein izadi 4
1 Department of Management, Qom branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. (Corresponding Author)
3 Department of Management, University of Qom, Qom, Iran.
4 Department of Financial Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Financing is one of the most important challenges for entrepreneurs and businesses to start and continue their activities. The crowdfunding method is an innovative approach to attract micro capital in various projects including health. The current research seeks to provide a model of factors affecting the success of crowdfunding in the health field.
Methods: The current research has an applied nature in terms of orientation and its methodology is quantitative. The theoretical population of the research is financing experts in the health field and crowdfunding experts. The sampling method was done in a judgmental manner according to the expertise of experts in the fields of financing and crowdfunding in health projects. The sample size in this study was equal to 10 people. Research factors were extracted through literature review and interviews with experts. In the following, two questionnaires of expert evaluation and effect evaluation were used to screen and analyze the effects of factors, respectively. These questionnaires were analyzed with two methods fuzzy Delphi and fuzzy Dematel.
Results: 22 factors were extracted through literature review and interviews with experts. Among the research factors, 10 factors had defuzzy values higher than 0.6 and were selected for the final analysis. The effectiveness of the remaining factors was evaluated with fuzzy Dematel. According to the net effect index, the factors of specialized consultations to entrepreneurs in the field of health, entrepreneur's education and expertise, entrepreneur's previous experiences in the field of health, environmental effects of the project and defined project quality respectively had the highest effect.
Conclusion: The practical proposals of the research were presented according to the most effective factors. The practical proposals of the research were: using the capacity of growth centers, science and technology parks and accelerators and FinTechs to increase the capabilities of entrepreneurs, entrepreneurs' attention to specialized knowledge in the field of health and related projects, entrepreneurs' focus in advertising on previous experiences, attention to social, cultural and environmental dimensions along with economic factors for project evaluation, and definition and analysis of quality improvement indicators for health projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Crowdfunding
  • Project
  • Project Success
  • Health Field