نویسنده = ���������������� ��������
مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده اززخم بیماران سوختگی

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1121-1131

مژده جهان تیغ؛ حامد طهماسبی؛ محمد بکاییان


بررسی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف OXA-2 و OXA-10 در سویه های اسینتوباکتر ایزوله شده از بیماران شهر زاهدان

دوره 59، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 26-34

محمد بکاییان؛ شهرام شهرکی؛ جان محمد رئیسی؛ فرزانه محمدزاده رستمی