نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی محل آناتومیک کانسر پروستات و تعیین فراوانی گسترش خارج پروستاتی و انوازیون به سمینال وزیکول در بیوپسی های سیستماتیک پروستات

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399

محمودرضا کلانتری؛ سارا هاشمی؛ ملیحه دادگر مقدم؛ پیام وقارموسوی؛ شکیبا کلانتری


کیفیت برگزاری ژورنال کلاب در گروه های مختلف بالینی دانشکده پزشکی مشهد

دوره 59، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 330-341

مجید خادم رضائیان؛ ملیحه دادگر مقدم؛ مرتضی تبریزی