بررسی محل آناتومیک کانسر پروستات و تعیین فراوانی گسترش خارج پروستاتی و انوازیون به سمینال وزیکول در بیوپسی های سیستماتیک پروستات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتولوژی - بیمارستان قائم-دانشگاه علوم پزشکی مشهد-مشهد-ایران

2 گروه پاتولوژی .دانشگاه علوم پزشکی مشهد .مشهد .ایران

3 Faculty of Medicine,Ferdowsi Campus,Vakil Abad Blv, Mashhad, Iran

4 دانشکده علوم پزشکی مشهد-مشهد-ایران

5 دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مشهد -ایران

چکیده

مقدمه: سرطان پروستات شایعترین سرطان احشایی در جامعه مردان می باشد. با توجه به میزان بروز سرطان پروستات در کشور،بررسی فراوانی محل آناتومیک درگیری در موارد گسترش خارج پروستات (EPE) وتعیین فراوانی انوازیون به سمینال وزیکول که از فاکتورهای مهم پیش آگهی هستند می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
روش کار:از بیماران مشکوک به سرطان پروستات که تحت بیوپسی ترانس رکتال با هدایت اولتراسوند قرار گرفتند،بین 12 تا 14 نمونه از مناطق آناتومیک  محتلف پروستات تهیه گردید.68 بیمار که بر اساس مورفولوژی یا در صورت ضرورت با روشهای ایمنوهیستوکمیکال سرطان پروستات اثبات شده داشتند و همچنین درگیری خارج پروستاتی داشتند،معیار ورود به مطالعه را اخذ کردند و در آنها فراوانی محل آناتومیک درگیری و فراوانی انوازیون به سمینال وزیکول تحت بررسی قرار گرفت.
نتایج :میانگین سن شرکت کنندگان در این طرح 28/73 سال بود. 29 بیمار (6/42%) انوازیون به سمینال وزیکول داشتند و در 41 بیمار (3/60%) هر 12 قسمت نمونه برداری شده درگیر بود.درگیری قاعده در 90% بیماران دیده شد. میانگین تعداد بیوپسی های درگیر 97/10 از 12 بود.در 05/97% بیماران ، نصف و بیش از نصف بیوپسی ها درگیر بود. میانگین آنتی ژن اختصاصی پروستات دربیماران 64/53 بوده است .
نتیجه گیری : بر اساس نتایج حاصله به نظر میرسد ارتباط معنی داری بین محل آناتومیک کانسر پروستات و درگیری خارج پروستاتی(EPE) و انوازیون به سمینال وزیکول وجود ندارد.همچنین هرچه درگیری بیوپسی ها بیشتر باشد ، احتمال گسترش خارج پروستاتی  و انوازیون به سمینال وزیکل بیشتر می شود. به نظر می رسد میانگین سن بیمارانی که گسترش خارج پروستاتی و درگیری سمینال وزیکول داشتند  بالاتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of anatomical location of prostate cancer and frequency of extraprostatic extension (EPE) and seminal vesicle invasion (SVI) in systematic prostate biopsies

نویسندگان [English]

  • Mahmoudreza Kalantari 1
  • Sara Hashemi 2
  • Maliheh Dadgarmoghaddam 3
  • Mashhad Vaghar mousavi 4
  • Shakiba Kalantari 5
1 Mashhad university of medical science .Mashhad.Iran
2 Mashhad faculty of medicin University of medical science Mashhad Iran
3 Faculty of Medicine,Ferdowsi Campus,Vakil Abad Blv, Mashhad, Iran
4 Mashhad faculty of medicine -Mashhad - Iran
5 Faculty of medicin- Mashhad University of Medical Science- Mashhad -Iran
چکیده [English]

Introduction :Prostate cancer is the most common visceral cancer recognized in men. Considering the incidence of prostatic cancer in our country, evaluation of anatomical location of prostatic cancer and frequency of extraprostatic extension (EPE) and seminal vesicle invasion (SVI) as important prognostic factors, could be of great importance.
Material and methods: Patients suspected of prostatic cancer were subjected to transrectal systemic needle biopsy. 12 to 14 samples from different prostate anatomical regions were prepared.In pathology lab Based on morphology or if necessary with the help of immunohistochemical methods, 68 Patients with prostate cancer as well as extra-prostatic involvement in the sample ,received the criteria for entering the study. Pathologist  determined the anatomical location of prostate conflict. Data and statistical analysis were used to find out the relation between anatomical location of prostate cancer and EPE and SVI.
Results : Patient’s mean age was 73.82 year. 29 patients (42.6%) had seminal vesicle invasion. In 41 patients (60.3%) all 12 biopsies were involved. In 90% cases involvement of the base region were seen. Also, the average rate of involvement of various margins was 10.97 out of 12 biopsies.In 97.05%    of patients half and more than half of biopsies were involved. The mean serum PSA level before surgery in patients was 53.64 ng/dL.
Conclusion:There was no significant relationship between anatomic region of prostate cancer and extraprostatic extension(EPE) or seminal vesicle invasion(SVI).Also as our study showed more biopsies involved with cancer ,more EPE and SVI were seen. Patients with EPE and SVI had higher mean age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prostate cancer
  • Exteraprostatic extension
  • Seminal vesicle invasion