نویسنده = ������������ �������������� ����������������
بررسی عفونت های ناشی از کاتتر ورید مرکزی در بیماران همودیالیزی

دوره 55، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 110-115

اشرف توانایی ثانی؛ عبدالرضا اسلامی نوکنده؛ حمید قربانی