بررسی عفونت های ناشی از کاتتر ورید مرکزی در بیماران همودیالیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دستیار تخصصی بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
بیماران مراحل انتهایی کلیوی (ESRD) نیاز به دستیابی عروقی برای همودیالیز دارند و عفونت شایعترین عارضه تاخیری کاتترهای ورید مرکزی می باشد .
روش کار
دراین مطالعه توصیفی آینده نگر جهت ارزیابی عفونت کاتتر، از بیماران همودیالیزی که بااحتمال عفونت کاتتر ورید مرکزی از تیرماه 88 - فروردین90 در بیمارستان امام رضا ) ع( مشهد بستری شدند، ضمن بررسی علایم عفونت محل کاتتر ازلحاظ ظاهری، کشت های لازم (کشت داخل کاتتر، کشت نوک کاتتر و کشت خون) نیز جهت بررسی نوع ارگانیسم ها گرفته شد. اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS جمع آوری شده و در توصیف داده ها از جداول فراوانی، میانگین و نمودار استفاده گردید .
نتایج
از 65 بیمار همودیالیزی (34 زن، 31 مرد با میانگین سنی /54 9) تعداد 41 نفر /63 )1%) سابقه عفونت کاتتر را در گذشته داشتند . در بررسی علامت بالینی عفونت محل کاتتر، 80% بیماران (52نفر) حساسیت در لمس محل تعبیه کاتتر،41نفر /63 )1%) سفتی، 35 نفر /53 )8%)، قرمزی محل تعبیه کاتتر و 32 نفر /49 )2%) خروج چرک از محل تعبیه کاتتر داشتند. استافیلوکوک اورئوس با /76 7% ،ارگانیسم غالب به دست آمده از نتایج کشت مثبت بیماران بوده که /79 6% به وانکومایسین حساس بودند. همچنین، کاتتر 21 بیمار /33 )3%) همودیالیزی، تعویض گردید.
نتیجه گیری
استافیلوکوک اورئوس شایع ترین ارگانیسم دخیل در عفونت کاتتر ورید مرکزی در بیماران همودیالیزی بوده و شایع ترین علامت بالینی عفونت محل کاتتر، حساسیت درلمس محل کاتتر ارزیابی شد که یافته های فوق جهت ارزیابی تشخیصی و شروع درمان تجربی در این بیماران می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Central Venous Catheter Related Infection among Patients on Hemodialysis

نویسندگان [English]

  • Ashraf Tavanaee Sani 1
  • Abdol Reza Eslami Nowkandeh 2
  • Hamid Ghorbany 2
1 Associate Professor of Infectious Disease, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran
2 Resident of Infectious Disease, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
End Stage Renal Disease (ESRD) patients need vascular access for hemodialysis and infection is the most common late complication of central venous catheters.
Materials and Methods
A descriptive prospective study was done on hemodialysis patients to evaluate the prevalence of the catheter-related infections. Patients with possible central venous catheter infection were enrolled from July 2009 to April 2011 at Imam Reza Hospital, Mashhad. We checked the apparent exit site infection as well as the systemic signs and symptoms of catheter-related infection. Specimens were obtained from the catheter blood, the catheter tip and the peripheral blood for culture and antibiogram. Then data was collected by using SPSS. Frequency tables, graphs and mean were prepared for describing data.
Results
From total 65 hemodialysis patients (34 females, 31 males with a mean age of 54.9), 41 ones (63/1%) had a past history of catheter-related infection. As for the local signs of infection, 52 patients (80%) had tenderness, 41 (63.1%) had induration, 35 (53.8%) had redness and 32 ones (49.2%) had pus discharge from the catheter insertion site. Staphylococcus aureus was the prevalent organism among 76.7% of patients with positive culture out of which 79.6% were vancomycin sensitive. Catheter had to be removed in 21(33.3%) of the dialysis patients.
Conclusion
Staphylococcus aureus was the most common organism involving in catheter-related infection among hemodialysis patients and the most common clinical sign of infection, was tenderness at the catheter insertion site. We suggest that these findings could be used for early diagnosis and starting the empiric antibiotic regimen in patients with central venous catheters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catheter related infection
  • Central venous catheter
  • hemodialysis
1. Betjes MG. Prevention of catheter-related blood stream infection in patients on hemodialysis. Not Rev Nephrol 2011;
7:257-265.
2. Beekmann SE, Henderson DK. Infections caused by percutaneous intravascular devices. In: Mandell GL, Bennett JE,
Dolin R. Principles and practice of infectious Disease. 7th ed. Churchill Livingstone Elsevier; 2010.p.3697-3716.
3. Goede MR, Coopersmith CM. Catheter – related bloodstream infection. Surg Clin N Am 2009; 89:463-474.
4. Ghane Sherbaf F. A comparison between complication of central venous catheter & arterio venous fistula in children
under chronic hemodialysis. J Iran Child Dis 2006; 16:407-412. [Persian]
5. Lee Sc, Chen KS. An outbreak of methicillin – resistant staphylococcus aureus infectious related to central venous
catheter for hemodialysis. Infect Control Hosp Epidemiol 2004; 25:678-684.
6. Hoen B, Kessler M. Risk factors for bacterial infections in chronic hemodialysis adult patients: a multicenter
prospective survey. Nephrol Dal Transplant 1995; 10:377-381.
7. Jean G. Incidence and risk factors for infectious from hemodialysis catheters. Nephrologie 2001; 22:443-448.
8. Clarke A, Bell J. Preventing central venous catheter Related – Blood stream Infections : Victorian Government
Health Information safer systems saving lives 200.
9. Hung KY, Tsai TJ. Infection associated with double lumen catheterization for temporary hemodialysis: experience
of 168 cases. Nephron Dail Transplant 1995; 10:247-251.