نویسنده = ���� ���������� ��������
بررسی علائم و نشانه های سندرم ساختمان بیمار در شهرک مسکونی اکباتان

دوره 54، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 224-229

سعید متصدی زرندی؛ امیر شیخ محمدی؛ مهدیه سردار؛ شادی جی بویی؛ سمانه اکبر پور