بررسی علائم و نشانه های سندرم ساختمان بیمار در شهرک مسکونی اکباتان

نویسندگان

1 دانشیار بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مربی گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

3 کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

4 کارشناس بهداشت محیط . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 مربی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

مقدمه
سندرم ساختمان بیمار(sick building syndrome ) بیشتردر رابطه با محیط های اداری به کار رفته است، لذا در این تحقیق سعی شده به بررسی این مشکل در ساختمان های مسکونی شهرک اکباتان پرداخته شود .
روش کار
این تحقیق به روش توصیفی مقطعی در بهار 1388 در شهرک اکباتان تهران انجام شده است ب. ه صورت تصادفی330 نفرازساکنین شهرک اکباتان انتخاب شدند . مشکلات پدید آمده برای آنها، اعم از علائم تحریکی و علائم ذهنی با استفاده از پرسشنامه تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. شیوع سندرم در بین ساکنین تعیین شد و ارتباط شرایط فیزیکی ساختمان اعم از نور، تهویه و عوامل دیگراعم از جنس و سن در ارتباط با تشدید بروز این سندرم مورد سنجش قرارگرفت . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد .
نتایج
میزان ابتلا به سندرم در /56 4% موارد مثبت بود . بیشترین علائم، آبریزش چشم ها در نزدیکی کامپیوتر و سوزش گلو و مجاری بویایی در نزدیکی محل شوتینگ زباله، به ترتیب با مقادیر %8/8%، 5/8%، 4/6 بود. نتایج نشان داد که افراد ساکن در ساختمان های فاقد نورطبیعی خورشید و فاقد سیستم تهویه مرکزی مناسب نسبت به ساکنین ساختمان های آفتابگیر و دارای سیستم تهویه مناسب با داشتن ( p= /0 ، 04 OR= /1 60 (و ) p= /0 001 ،OR= /2 41 به ) ترتیب شانس بالاتری برای ابتلا به سندرم داشته .اند
نتیجه گیری
سیستم تهویه مرکزی نامناسب، پنجره های دوجداره، بهره برداری و نگهداری نادرست ازسیستم شوتینگ به دلیل عدم وجودمتراکم کننده و شستشوی درست به و موقع و همچنین همجواری شهرک اکباتان به مناطق آلوده ای نظیر پایانه آزادی می تواند از عوامل موثر در ابتلا به سندرم ساختمان بیماردرساکنین این شهرک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Sick Building Syndrome Symptoms in Inhabitants of Ekbatan Town

نویسندگان [English]

  • Saeed Motesaddi 1
  • Amir Sheikhmohammadi 2
  • Mahdieh Sardar 3
  • Shadi Jayboiee 4
  • Samaneh Akbarpour 5
1 Associate Professor ofHealth Faculty, Shaheed Beheshty University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Instractor ofHealth Faculty, Lorestan University of Medical Sciences, Khoram Abad, Iran
3 MSc inHealth Faculty, Lorestan University of Medical Sciences, Khoram Abad, Iran
4 Bachelor of Health Faculty, Shaheed Beheshty University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Instructor of Medicine Faculty, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
چکیده [English]

Introduction
 
Sick Building Syndrome has mostly been examined in office environments than in residential spaces. However, in this research, this problem is surveyed in residential buildings of Ekbatan town.
 
Materials and Methods
 
Three hundred and thirty cases were, randomly, chosen from among the inhabitants of Ekbatan town. The questionnaires involved questions about the irritative and mental symptoms. A relation was established between the intensification of these symptoms and the physical conditions of buildings e.g. light, ventilation and other factors such as gender and age.
 
Results
 
Symptoms of Sick Building Syndrome were positive in 56.4 percent of cases. The strongest symptoms observed among the residents include eye irritation during using the computer (8.8%), sore throat (8.5%) and nose irritation (6.4%) near the garbage shooting. The results showed that the residents of buildings without natural sunlight and appropriate central air-conditioning system with (P= 0.04, OR=1.60) have higher chances of sick building syndrome than residents of buildings exposed to sunlight and good air-conditioning system (with P =0.001, OR =2.41).
 
Conclusion
 
The factors influencing the Sick Building Syndrome in this town include inefficient central air-conditioning system, double windows, improper operation and maintenance of shooting system, improper cleaning, and lack of compressor. The neighboring location of Ekbatan town with the polluted areas such as Azadi’s West Terminal and Mehr Abad International Airport is among the factors which contribute to the prevalence of the syndrome, as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building
  • Ekbatana town
  • Residents
  • Sick building syndrome
1- Sakai K, Norback DMiY, Shibata E, Kamijima M, Yamada T, Takeuchi Y.A comparison of indoor air pollutants in
Japan and Sweden:formaldehyde, nitrogen dioxide, and chlorinated volatile organic compounds. Environ Res 2004;
94:75–85.
2- Hind M, Al Momani, Hikmat H. Sick Building Syndrome in Apartment Buildings in Jordan. Jordan J Civil
Engineering 2008; 2008; 2:391-403.
3- Burg P. Sick Building Syndrome. Occup Environ Med 2004; 61:185-190.
4- Burton J. IAQ and HVAC Workbook. 1993. IUE Inc.
5 -Wang BL, Takigawa T, Yamasaki Y, Sakano N,Wang DH, Ogino K. Symptom definitions for SBS (sick building
syndrome) in residential dwellings. Int J Hyg Environ Health 2008; 211:114–120.
6- Fishman ML. Building-associated illnesses. Occup Environ Med 1997; 2:723-731.
7- Shoemaker RC, House DE. A time-series study of sick building syndrome: chronic,biotoxin-associated illness from
exposure to water-damaged buildings. Neurotoxicol Teratol 2005; 27:29–46.
8-Wang ZM, Yamashita N,Wang ZX, Hoshinoo K, Kanoh H. Air oxidation effects on microporosity, surface property
and CH4 adsorptivity of pitch-based activated carbon fibers. J Colloid Interface Sci 2004; 1:143–150.
9- Assimakopoulos VD, Helmis CG. On the study of a sick building: the case of Athens Air Traffic Control Tower.
Energy Buildings 2004; 36:15–22.
10- Sumedha MJ. The sick building syndrome. Indian J Occup Environ Med 2008;2:61-64.
11-Yu BF, Hu ZB, Liu M,Yang HL, Kong QX, Liu YH. Review of research on air-conditioning systems and indoor air
quality control for human health. Int J Refriger 2009; 32:3–20.
12- Guieysse B, Hort C, Platel V, Munoz R, Ondarts M, Revah S. Biological treatment of indoor air for VOC removal:
Potential and challenges. Biotechnol Adv 2008; 26:398–410.
13-Skov P, Valbjø rn O, Pedersen B. Influence of Indoor Climate on the Sick Building Syndrome in an
Office Environment. Danish Indoor Climate Study Group. Scand J Work Environ Health 1990; 5:363-371.
14- Studies of Sick Building Syndrome. J Asthma 2002; 3:191-201.
15- Norback D, Torgen M, Edling C. Volatile organic compounds, respirable dust, and personal factors related to the
prevalence and incidence of sick building syndrome in primary schools. Br J Ind Med 1990; 47:733 -741.
16-Wan GH, Li CS.Dampness and airway inflammation and systemic symptoms in office building workers. Arch
Environ Health 1999; 1:58-63.
17- UEPA.Indoor Air Facts No.4 .Sick Building Syndrome (homepage on the Internet). Available
at:http://www.epa.gov/iaq/pubs/sbs.html.
18- Tang G Lee. Vital Signs, Health and the Built Environment, Canada.1996.
19- Wargocki P, Wyon DP, Sundell J. The effect of outdoor air supply rate in officion pereceived air quality sick
.Indoor Air 2000; 4:225-235.
20- Pejtersen J, Brohus H, Hyldgaard CE. Air quality and amount of Ventilation .Indoor Air2001;
1: 10-25.