نویسنده = ������������������ ����������
اثر بی حسی اپیدورال توراسیک بر اشباع اکسیژن شریانی در طی تهویه یک ریه ای در اعمال جراحی رزکسیون ریه

دوره 54، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 150-158

حمزه حسین زاده؛ داوود آقامحمدی؛ خسرو کلاهدوزان؛ پریسا حسین زاده؛ رسول آذرفرین؛ افشین ایران پور؛ صمد گلزاری