نویسنده = ���������������� ��������
بررسی کلنیزاسیون قارچی دستگاه تنفس بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان های شهرهای ساری و بابل

دوره 54، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 177-184

صادق خداویسی؛ مسعود علیالی؛ سعید مهدوی عمران؛ محمدرضا حبیبی؛ پرویز امری؛ محمود منادی؛ محمدتقی هدایتی