بررسی کلنیزاسیون قارچی دستگاه تنفس بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان های شهرهای ساری و بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی سنندج، سنندج، ایران

2 استادیار بیماری های ریه، دانشگاه علوم پزشکی ساری، ساری، ایران

3 استادیار قارچ شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

4 استادیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی ساری ، ساری، ایران

5 استادیار بیهوشی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

6 استادیاربیماری های ریه، دانشگاه علوم پزشکی بابل ، بابل، ایران

7 استاد قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ساری، ساری، ایران

چکیده

مقدمه
قارچ ها یکی از مهمترین عوامل میکروبی در به خطر انداختن جان بیماران دچار نقص ایمنی می باشند . دستگاه تنفسی مهمترین محل درگیری در این بیماران است. بیماران با وضعیت های وخیم بستری در بخش مراقبت های ویژه ( ICU ) به دلیل شرایط ویژه از افراد مستعد ابتلا به بیماری ها می باشند. از آنجا که کلنیزاسیون قارچی در دستگاه تنفسی می تواند به عنوان یک منبع احتمالی برای عفونت باشد ، از این رو در مطالعه حاضر آلودگی قارچی دستگاه تنفس در نمونه های برونکو آلوئولار لاواژ (BAL) بیماران بستری در ICU مورد ارزیابی قرارگرفته است
. روش کار
این مطالعه توصیفی در سال 1389-1388 در بیمارستان های ساری و بابل انجام شده است . نمونه گیری مایع BAL از 45 بیمار با شرایط مستعد کننده زمینه ایی برای ابتلا به عفونت های قارچی تهاجمی ه ب صورت دو نوبت در هفته و با استفاده از دستگاه برونکوسکوپ انجام گردید. نمونه ها برای اجرای آزمایش میکروسکوپی مستقیم و کشت بر محیط سابورو دکستروز آگار با کمک پانکراتین هموژن گردیدند. قارچهای رشد یافته بر محیط کشت به کمک روشهای استاندارد قارچ شناسی مورد شناسایی قرارگرفتند . نتایج به دست آمده با نرم افزار SPSS و آزمون کای اسکوئر تجزیه و تحلیل و بررسی شد . نتایج اصـلی تـرین فاکتورهـای زمینـه ای در افـراد مـورد مطالعـه بیمـاری انسـدادی مـزمن ریـوی (22 ( )2/ COPD ،%) بدخیمی های خونی /20 )3%) ومدت اقامت بیشـر از 21 روز در 16 )9/ ICU%) بـود . میـانگین مـدت اقامـت بسـتری بیماران در 19 6/ ICU روز بود. از 80 نمونه گرفته شده در طی دو نوبت نمونه گیـری، آزمـایش مشـاهده مسـتقیم و کشت از نظر حضورقارچ به ترتیب /2 در 2/ %76و 81% موارد مثبت گزارش گردید. شایعترین قارچ های جـدا شـده کاندیدا /64 )7%)، آسپرژیلوس /19 )3%) و پنی سلیوم 9/7( %) بودند. از بین انواع کاندیدا و آسـپرژیلوس گونـه هـای آلبیکانس و فلاووس بیشترین میزان فراوانی را داشـتند . در /48 4% بیمـار مـورد بررسـی، عامـل قـارچی در دو نوبـت نمونه گیری یک گونه قارچی مشابه رشد کرده بود .
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیماران بستری در بخش های ICU مستعد کلنیزاسیون مقاوم قارچی ب وه یژه انواع کاندیدا و آسپرژیلوس دو عامل اصلی تهدید کننده جان بیماران در ناحیه ریه می باشند. لذا اعمال روشهای کنترلی برای کاهش احتمال ابتلا اینگونه افراد به عفونت های قارچی مورد تاکید قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study on Fungal Colonization of Respiratory Tract in Patients Admitted to Intensive Care Units of Sari and Babol hospitals

نویسندگان [English]

  • Sadegh Khodavaisy 1
  • Masoud Alialy 2
  • Saeed Mahdavi Omran 3
  • Mohammad Reza Habibi 4
  • Parviz Amri 5
  • Mahmoud Monadi 6
  • Mohammad Taghi Hedayati 7
1 MSc inMedical mycology, Sanndaj University of Medical Science,Sanndaj, Iran
2 Assistant Professor of Pulmonary, Sari University of Medical Science,Sari, Iran
3 Assistant Professor of Medical mycology,Babol University of Medical sciences,Babol, Iran
4 Assistant Professor of Anesthesiologyt, Sari University of Medical Science,Sari, Iran
5 Assistant Professor of Anesthesiology, Babol University of Medical sciences,Babol, Iran
6 Assistant Professor of Pulmonary, Babol University of Medical sciences,Babol, Iran
7 Professor of Medical mycology, Sari University of Medical Science,Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction
 
Fungi are considered as a life threatening in immunocompromised patients and respiratory tract is the main involvement location. Critically ill patients who are admitted to intensive care units (ICU) may also be susceptible to these infections, because of their conditions. Fungal colonization in respiratory tract maybe consider as a probable source for infection. Therefore, in the present study we evaluatedfungal flora of respiratory tract in patients admitted to ICU.
Materials and Methods
Bronchoalveolar lavage samples were collected by bronchoscope from 45 patients with underlying predisposing conditions for invasive fungal infection twice a week. Samples were homogenated by pancreatin for performance of direct microscopic examination and cultured on Sabouraud’s dextrose agar. The grown fungi on culture media were identified by standard mycological procedures.
Results
The main underlying predisposing conditions were COPD (22.2%), hematologic malignancy (20.3%) and prolonged stay in the ICU (16.9%). The mean length of ICU stay was 19.6 days. Overall, 80 samples had positive result in direct examination (76.2%) and culture (71.2%), respectively. The most frequent isolated fungi were Candida (64.7%), Aspergillus (19.3%) and Penicillium (7.9%). Among Candida and Aspergillus species, C. albicans and A. flavus were most common. In 48.4% of patients, similar fungal species were isolated in both sampling times.
Conclusion
The results of our study showed that the ICU patients were susceptible to fungal resistant colonization especially Candida and Aspergillus as two life threatening fungal agents. So we emphasize the control procedures to reduce the fungal infection possibility among ICU patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungal colonization
  • Intensive Care Units
  • Respiratory tract
1- Lockhart SR, Diekemas DJ, Pfaller MA. The epidemiology of fungal infections. In: Anaissie EJ, McGinnis MR,
Pfaller MA. Clinical Mycology. 2nd ed. Churchill-Livingstone, Elsevier; 2009.p.1-14.
2- Shoham S, Marwaha S. Invasive Fungal Infections in the ICU. J Intensive Care Med 2010; 25:78-92.
3- Zilberberg M, Andrew F. Fungal infections in the ICU. Infect Dis Clin North Am 2009; 23:625–642.
4- Pfaller M, Diekema D. Epidemiology of invasive mycoses in North America. Crit Rev Microbiol 2010; 36:1–53.
5- Wisplinghof H, Bischof T, Tallent SM, Seifert H, Wenzel R, Edmond MB. Nosocomial bloodstream infections in
US hospitals: analysis of 24,179 cases from a prospective nationwide surveillance study. Clin Infect Dis 2004; 39:309–
317.
6- Pappas PG. Invasive candidiasis. Infect Dis Clin North Am 2006; 20:485-506.
7- Bliss JM, Basavegowda KP, Watson WJ, Sheikh AU, Ryan RM. Vertical and horizontal transmission of Candida
albicans in very low birth weight infants using DNA fingerprinting techniques. Pediatr Infect Dis J 2008; 27:231-235.
8- Polderman KH, Girbes J. Central venous catheter use, part 2: infectious complications. Intensive Care Med 2002;
28:18–28.
9- Rolston KV. The spectrum of pulmonary infections in cancer patients. Curr Opin Oncol 2001; 13:218-223.
10- Randhawa HS. Respiratory and systemic mycoses: an overview. Indian J Chest Dis Allied Sci 2000; 42:207-219.
11- Koenraad H, Vandewoud E. Aspergillosis in the ICU -The new 21st century problem? Med Mycol 2006; 44:71-76.
12- Ascioglu S, Rex JH, dePauw B. Defining opportunistic invasive fungal infections in immunocompromised patients
with cancer and hematopoietic stem cell transplants: an international consensus. Clin Infect Dis 2002; 34:7–14.
13- Warris A, Verweij PE. Clinical implications of environmental sources for Aspergillus. Med Mycol 2005; 43:59–65.
14- Meersseman W, Vandecasteele SJ, Wilmer A, Verbeken E, Peetermans WE. Invasive aspergillosis in critically ill
patients without malignancy. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170:621–625.
15- Meersseman W, Lagrou K, Johan M. Invasive Aspergillosis in the Intensive Care Unit Aspergillosis in the ICU.
Intensive Care Med 2007; 45:205-215.
16- Bulpa PA, Dive AM, Garrino MG, Delos MA, Gonzalez MR, Evrard PA, et al. Chronic obstructive pulmonary
disease patients with invasive pulmonary aspergillosis: benefits of intensive care? Intensive Care Med 2001; 27:59–67.
17- Vandewoude K, Colardyn F, Verschraegen G. Clinical relevance of positive Aspergillus cultures in respiratory tract
secretions in ICU patients. Critical Care 2005; 10:2-10.
18- Leroy O, Gangneux JP, Montravers P, Mira JP, Gouin F, Sollet JP, et al. AmarCand Study Group. Epidemiology,
management, and risk factors for death of invasive Candida infections in critical care: a multicenter, prospective,
observational study in France (2005-2006). Crit Care Med 2009; 37:1612-1618.
19- Debasis B, Sonal A, Girish S, Jagdish. Fungal colonization in patients with chronic respiratory diseases from
Himalayan region of India. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2010; 9:28-35.
20- Keith P, Marin K, Michael D. Culturing bronchial washings obtained during bronchoscopy fails to add diagnostic
utility to culturing the bronchoalveolar lavage fluid alone. Diagn Microbiol Infect Dis 2002; 43:99–105.
21- Park SY, Kim SH, Choi SH, Sung H, Kim MN, Woo JH, et al. Clinical and radiological features of invasive
pulmonary aspergillosis in transplant recipients and neutropenic patients. Transpl Infect Dis 2010; 135:15-25.
22- Tarrand JJ, Lichterfeld M, Warraich I, Luna M, Han XY, May GS, et al. Diagnosis of invasive septate mold
infections: a correlation of microbiological culture and histologic or cytologic examination. Am J Clin Pathol 2003;
119:854–858.
23- Vandewoude KH, Blot SI, Benoit D, Colardyn F, Vogelaers D. Invasive aspergillosis in critically ill patients:
attributable mortality and excesses in length of ICU stay and ventilator dependence. J Hosp Infect 2004; 56:269–276.
24- Meersseman W, Lagrou K, Wilmer A, Johan M. Galactomannan in Bronchoalveolar Lavage Fluid A Tool for
Diagnosing Aspergillosis in Intensive Care Unit Patients. Am J Respir Crit Care Med 2008; 177:27-34.
25- Clancy C, Jaber R, Leather H, Wingard J. Bronchoalveolar lavage galactomannan in the diagnosis of invasive
pulmonary aspergillosis among solid organ transplant recipients. J Clin Microbiol 2007; 45:1759-1763.
26- Garnacho MJ, Amaya VR, Ortiz LC, Leon C, Alvarez LF, Nolla SJ, et al. Isolation of Aspergillus spp. from the
respiratory tract in critically ill patients: risk factors, clinical presentation and outcome. Critical Care 2005; 9:191–199.
27- Maertens J, Theunissen K, Lodewyck T, Lagrou K. Advances in the serological diagnosis of invasive Aspergillus
infections in patients with haematological disorders. Mycoses 2007; 50:2–17.
30. Hope WW, Walsh TJ, Denning DW. Laboratory diagnosis of invasive aspergillosis. Lancet Infect Dis 2005; 5:609-
622.
28- Hedayati MT, Mayahi S, Movahedi M, Shokohi T. A Study on fungal flora of tap water as a potential reservoir of
fungi in hospitals from Sari city, Iran. J Mycol Méd (In press).
29- Hedayati MT, Bahoosh M, Kasiri A, Ghasemi M, Motahhari J, Pormosa R. Prevalence of fungal rhinosinusitis
among patients with chronic rhinosinusitis from Iran. J Mycol Méd 2010; 20:298-303.
30- Badiee P, Kordbacheh P, Alborzi A, Ramzi M, Shakiba E. Molecular detection of invasive aspergillosis in
hematologic malignancies. Infection 2008; 36:580-584.
31- Badiee P, Kordbacheh P, Alborzi A, Malekhoseini S, Ramzi M, Mirhendi H, et al. Study on invasive fungal
infections in immunocompromised patients to present a suitable early diagnostic procedure. Int J Infect Dis 2009; 13:
97-102.