نویسنده = ���������������� ������������
مقایسه پروتئین ادرار 8 ساعته و 24 ساعته برای تشخیص پره اکلامپسی

دوره 54، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 19-24

راضیه محمدجعفری؛ مهین نجفیان؛ فرزانه سواددار؛ بهمن چراغی