مقایسه پروتئین ادرار 8 ساعته و 24 ساعته برای تشخیص پره اکلامپسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیماریهای زنان، زایمان و نازائی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دستیار زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه
پره اکلامپسی یک اختلال شایع واختصاصی بارداری است که مرگ و میر مادری و جنینی قابل ملا حظه ای را موجب می شود، پره اکلا مپسی فشار خون با پروتئینوری بعد از هفته 20 است. ادرار 24 ساعته استاندارد طلائی تشخیص است. هدف تعیین ارتباط پروتئین ادرار 8 و24 ساعته است.
روش کار
این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی بر 76 خانم با زمان حاملگی بیش از 20 هفته و فشار سیستولیک 140 و دیاستولیک 90 میلی متر یا بیشتر با پروتئین ادرار مثبت یا بیشتر در سال 1389-1388 در بیمارستان امام خمینی و رازی اهواز انجام شد. دو نمونه ادرار 8 ساعته و یا 24 ساعته در طی 24 ساعت تهیه و در آزمایشگاه از نظر حجم، میزان پروتئین و کراتنین آزمایش شد. سپس همبستگی بین دو آزمون با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد ارزیابی و داده ها با نرم افزار SPSS و WinPepi مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
نتایج
76 بیمار به سه گروه بدون پروتئینوری(منفی) 18، خفیف 53 و شدید 5 نفرتقسیم شدند.بین دو نمونه ادرار 8 و 24 ساعته از نظر پروتئین همبستگی مستقیم و بسیار بالایی در پره اکلامپسی خفیف(r=٠/87)،(p<0/001) و دیده (p=0/001، r=0/59) مستقیم و متوسط همبستگی پروتئینوری مواردبدون در و (r=0/9) (p<0/001)شدید شد.
نتیجه گیری
پروتئین ادرار 8 ساعته ارتباط مستقیم و بسیار بالائی با 24 ساعته دارد.لذا می توان ادرار 8 ساعته را جایگزین 24 ساعته کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Quantitative 8 and 24 Hour Urine Protein Samples for Diagnosis of Preeclampsia

نویسندگان [English]

  • Razieh mohammadjafari 1
  • Mahin Najafian 1
  • Farzaneh Savaddar 2
  • Bahman Cheraghi 3
1 Associated professor Obstetric &Gynecologist, Jundi Shapur University of Medical Sciences,Ahvaz, Iran
2 Asistant professor of Obstetric &GynecologisJundi Shapur University of Medical Sciences,Ahvaz, Iran
3 MS- epedemiologis
چکیده [English]

Introduction
Objectives: Preeclampsia, clinically recognized by gestational hypertension with proteinuria,occurs after 20 weeks' gestation is a leading cause of maternal and perinatal morbidity and mortality. Early diagnosis to prevent maternal and fetal complications is important. The gold standard for proteinuria, is a 24-hour urine sample for total protein. The purpose of this study was to compare the urine protein in the 8 –hour Sample with the 24-hour Sample Urine Profein to diagnose of preeclampsia.
Materials and Methods
The study population included 76 inpatients with hypertensive disorders of pregnancyduring 2009 and 2010. Patient's urine was collected over 24 hours with the first 8 hours, next 16 hours, in separate containers. The urine volume and total protein and creatinine levels were measured in the 8 and 24 hour samples. The results of 8 and 24-hour Sample were compared by useing of SPSS software Win PePi 1.45. The correlation between 8 and 24-hour tests was evaluated using Pearson and Spearman correlation coefficients.Of the 76 patients 18 cases had no proteinuria, 53 had mild proteinuria and 5 had severe pro-teinuria.
Results
protein values for the first 8 hour sample have high correlation with the entire 24 hour sample for patients with mild (p<0.001,r=0.87),severe disease ( pConclusion
The 8-hour sample correlates with the 24-hour sample for patients with no proteinuria (p<0.001), mild proteinuria (p<0.001) and severe proteinuria (p<0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gold standard
  • Preeclampsia
  • Proteinuria
1- Ferrazzani S, Caruso A, De Carol S , Martino IV, Manocuso S. Proteinuria and outcome of 444 pregnancies
complicated by hypertension. Am J obstet Gynecol 1990; 162:366-371.
2- Estacio RO, Jeffers BW, Hiat WR, Biggerstaff SL, Gifford N, Schrier RW, et al. National High blood pressure
education program working- Group report on high blood pressure in pregnancy (NIH publication no.00-3.29). Bethesda,
MD, National, lung and blood institute, national institutes of health, U.S.Department of health and human services,
revised. 2000; 183:S1-S22.
3- Baumwell S, kerumanch A. Di agnosis and management of preeclampsia. Am Fam Physician 2004; 70:2317-2324.
4- Duley L. Pre eclampsia and the hypertensive Disorders of preqnancy. Br Med Bull 2003; 67:161-176.
[medline].Cunningham FG.Fernadez co
5- Huppertz B. Placental origin of preeclampsia. Hypertension 2008; 5:970-975.
6- Hoyert D, Denel I, Tully P. Maternal mortality-Centers for Disease Control and Prevention. Maternal mor-tality:
United States, 1982-1996. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1998: 47:705-707.
7- Gabbe C Nieby JR, Simpson JR. Obstetrics. Normal & problem pregnancies. 3rd Ed. New York: Churchil livingston;
1996.
8- Somanthan N, Farrel T, Galimbrtin A.A Comparison between 24 hours and 2 hours urine collection for
determination of proteinuria. Br J Obstet Gynecol 2003; 23:378-380.
9- Weerasekera DS, Peirs H. The significance of serum uric acid. creatinine and urinary microprotein level in predicting
proteinuria. Br J Obstet Gynecol 2003; 23:17-19.
10- Shahbazian N, Hosseini – Asl F. A comparision of spot urine protein –creatinine ratio wuth 24-hour urine protein
excretion in women with preeclampsia . Iran kidney Dis J 2008 ; 2:127-131.
11- Adelberg AM, Miller J, Doerzbacher M, Lambers DS.Correlation of quantitative protein measurements in 8, 12,
and 24 hour urine samples in diagnosis of preeclampsia. Am J obstet Gynecol 2001; 185:804-807.
12- kieler H, Zettergren T, Svensson H, Dickman PW, Larsson A. Assessing urinary albumin excretion in preeclamptic
woman: which sample is suitable to use? BJoG 2003; 110:12-17.
13- Moslemizadeh N, Yosefnejad K, , Galini Moghadam T, Peyvandi S. urinary protein assessment in preeclampsia,
which sample is suitable. Pak J Biol Sci 2008;11:2584-2588.
14- Rabiee S. Comparison of 8,12 and 24 hours proteinurea in preeclampsia. Pak J Med Sci 2007; 23:182-184.