نویسنده = ���������������� ����������������
گزارش یک موردنوریت ایدیوپاتیک شبکه بازویی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 71-74

محمدمهدی اعتمادی؛ علی شعیبی؛ ابراهیم پور اکبر