نویسنده = ���������� �������� ��������������
پیش آگهی بیماران ضربه مغزی با اندازه گیری خرده فیبرینهای خون

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 131-136

محمد رضا احصائی؛ غلامرضا بهادر خان؛ فریبرز ثمینی