نویسنده = �������� �������� ����������
مقایسه کسر جهشی بطن چپ و حجم بطن ها در اکوکاردیوگرافی و اسکن قلب

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 5-10

سید هاشم دانش ثانی؛ سید رسول زکوی؛ سپیده افضل نیا؛ مهدی طاهرپور؛ مریم عباس زاده دربان